אז איך עובדת השיטה?

מספר ימים טרם מועד חתימת חוזה השכירות בין המשכיר לשוכר, אנו נערוך את הסכם השכירות הספציפי עבור הלקוח (המשכיר), וזאת ללא כל עלות נוספת מטעם המשכיר. הסכם זה, יגן הן על הלקוח והן עלינו מפני התחמקות ופגיעה מטעם השוכר.

we want youלאחר מכן, ימסור לנו בעל הדירה את השיקים של השוכר ובתמורה לאחוז מסוים מערך השיקים, נמסור למשכיר שיקים לפקודתו, דבר המקנה למשכיר שקט נפשי המבטיח לו את תשלום שכר הדירה למשך כל תקופת השכירות כמפורט בהסכם.

ואם השוכר לא משלם?

במידה והשוכר אינו משלם את תשלום שכר הדירה מסיבה זו או אחרת, תפעל אינשורנט סלושן למיצוי ההליכים כנגד השוכר, וזאת מבלי שבעל הדירה יישא בעלויות ובעוגמת הנפש שנוצרה כתוצאה מהתחמקות השוכר.

כלומר, אינשורנט סלושן תפעל הן באמצעות בית המשפט והן באמצעות לשכת ההוצאה לפועל לפינוי השוכר מהדירה וכן לגביית החוב אותו צבר השוכר המתחמק מתשלום (בכל מקרה, המשכיר ימשיך לקבל את תשלומי השכירות החודשיים כסדרם,  מבלי להיות תלוי באורכם של ההליכים המתנהלים כנגד השוכר).